Ordinacijski vodič za prevenciju i lečenje cariesa

Caries Prevention and Management Chairside Guide

Cilj je da se smanji uticaj razvoja cariesa što je moguće ranijom intervencijom radi upravljanja daljim propadanjem zuba, i reverzijom carijesnog procesa u remineralizaciju. Idealno, upravljanje ranim carijesnim lezijama treba da obuhvati najmanje invazivan prilaz koji može da spreći napredak bolesti i osposobi pacijente da poboljšaju i održe sopstveno oralno zdravlje.